Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dossiers van en adviezen verstrekt door BV LAWTREE Advocaten, met kantoor gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6 – 8, met ondernemingsnummer 0651.621.452, hierna naar verwezen als ‘LAWTREE Advocaten’, ‘wij’ of ‘ons’.

ENGAGEMENT

De doelstelling van LAWTREE Advocaten bestaat erin onze cliënten op de meest efficiënte wijze kwalitatieve juridische dienstverlening te bieden. 

De ervaring leert dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat baat heeft bij een goed begrip van de wijze waarop de erelonen en kosten worden berekend.

Indien gewenst, zijn wij bereid voor een bepaald dossier of bepaalde dossiers een specifieke overeenkomst af te sluiten, waarin de voorwaarden van onze tussenkomst worden uiteengezet. Bij gebreke aan dergelijke specifieke overeenkomst, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

INFORMATIE

De cliënt verbindt zich ertoe om ons zo spoedig mogelijk alle informatie en documenten te bezorgen die nodig zijn om kwaliteit van de dienstverlening te garanderen en staat in voor het correct en rechtmatig karakter ervan. De cliënt verbindt zich er eveneens toe om alle vertrouwelijke informatie die verkregen wordt in het kader van het lopend dossier, discreet en in overeenstemming met vertrouwelijk dan wel geheime karakter te behandelen.

ERELONEN

Onze erelonen worden in de eerste plaats gebaseerd op de tijd die door onze advocaten wordt gepresteerd. Elk van onze advocaten heeft een uurtarief en dit tarief, vermenigvuldigd met het aantal uren dat wordt besteed aan een dossier, vormt de uitgangsbasis voor de berekening van onze erelonen. 

Het aldus berekend basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd rekening houdend met andere factoren eigen aan de behandelde zaak, zoals het economisch belang dat op het spel staat, de complexiteit van de problemen die rijzen bij de behandeling van een zaak en de professionele expertise vereist om de zaak te behandelen. 

Eveneens wordt rekening gehouden met de mate van verantwoordelijkheid die de zaak met zich meebrengt, de prioriteit die door ons werd verleend aan onze werkzaamheden, de efficiëntie van onze prestaties, de gebruikelijke erelonen voor gelijkaardige juridische diensten, het behaalde resultaat en andere factoren, die ons toelaten om, in de concrete omstandigheden van elke zaak, een passend ereloon te bepalen. 

Elke ereloonstaat die voor de eindstaat wordt overgemaakt aan de cliënt heeft een voorlopig karakter.

Onze advocaten maken graag, indien de cliënt dit wenst, op voorhand een raming van de voorzienbare erelonen en kosten in een gegeven zaak. Nochtans willen we erop wijzen dat dergelijke raming onvermijdelijk gebaseerd is op een aantal moeilijk in te schatten elementen, zodat de omvang en de complexiteit van de prestaties die zullen moeten worden verricht onmogelijk met zekerheid voorspeld kunnen worden. 

Wij leggen onze cliënten periodieke kosten- en ereloonstaten voor, die betrekking hebben op de door ons verrichte prestaties in een zaak. Meestal gebeurt dit per maand, maar indien gewenst kan dit ook voor andere tussenperioden. Ereloonstaten worden vergezeld van een beschrijving van de door ons geleverde prestaties.

Lawtree Advocaten behoudt zich het recht voor om een betaling te vragen van een provisie dat de initiële prestaties in de zaak kan dekken. Een dergelijke provisie kan ook worden gevraagd indien aanzienlijke prestaties moeten worden verricht, of indien bepaalde kosten moeten worden voorgeschoten, zoals bvb. rolrechten.

Onze kosten- en ereloonstaten hebben zowel betrekking op erelonen voor geleverde prestaties, als op kantoorkosten. Kantoorkosten die worden aangerekend, dekken de werkingskosten van onze associatie en zijn standaard forfaitair vastgesteld op  5% (exclusief btw) van het bedrag van onze erelonen, met uitzondering van het geval waarin bijzondere kosten zijn gemaakt (bv. reis- en verblijfskosten).

De erelonen van gerechtsdeurwaarders, notarissen of deskundigen, alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, daaronder begrepen de gerechtskosten, worden steeds afzonderlijk ten laste gelegd van de cliënt.

PROTEST ERELOONSTAAT

Protest tegen een ereloonstaat dient schriftelijk gestuurd te worden binnen de vijftien (15) dagen na deontvangst ervan. Protesten na het verstrijken van de termijn van vijftien (15) dagen worden niet aanvaard.

BETALING

Onze kosten- en ereloonstaten evenals de provisienota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst. Bij gebreke aan tijdige betaling van onze kosten- en ereloonstaten, zullen intresten aangerekend worden ten belope van 10% per jaar evenals een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR. Bovendien kunnen wij ons dan genoodzaakt zien om onze professionele relatie met u op te schorten of te beeïndigen.

AANSPRAKELIJKHEID 

Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits NV onder de polis beroepsaansprakelijkheid en insolventie (AMLIN).

LAWTREE Advocaten zal aansprakelijk zijn voor de door ons geleverde diensten overeenkomstig de algemeen geldende regels van Belgisch recht, met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitbetaald door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen wij dus alle aansprakelijkheid af.

Conform de deontologische regels is de aansprakelijkheid van elke advocaat steeds gedekt tot een bedrag van 1.250.000,00 EUR. 

Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van 10.000,00 EUR. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is LAWTREE Advocaten nooit aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doet. De cliënt gaat, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de cliënt en LAWTREE Advocaten, akkoord dat deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. 

Indien beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, een notaris of andere deskundige, laat de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan aan LAWTREE Advocaten. De cliënt vereffent steeds zelf de ereloonstaten van deze personen. LAWTREE Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van deze kosten.

De cliënt zal LAWTREE Advocaten vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met of die voortvloeien uit de geleverde prestaties.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De cliënt en LAWTREE Advocaten zijn gerechtigd om de overeenkomst op elk moment te beëindigen, zonder compensatie aan de andere partij, voor zover de geleverde diensten door LAWTREE Advocaten worden vergoed. LAWTREE Advocaten is niet gerechtigd om de overeenkomt plots of abrupt te beëindigen op een manier die de belangen van de cliënt zou kunnen schaden, behoudens in geval de cliënt nalaat de erelonen of provisies te betalen die verschuldigd zijn.

BELANGENCONFLICT

LAWTREE Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat een uitgebreid cliënteel bedient. Het is mogelijk dat wij op dit ogenblik of in de toekomst de belangen van één of meer cliënten vertegenwoordigen in onderhandelingen, procedures of andere contacten waarin uzelf of met u verbonden personen of ondernemingen betrokken zijn. Bijvoorbeeld is het mogelijk dat wij andere cliënten vertegenwoordigen in commerciële transacties (zoals de voorbereiding en het opstellen van overeenkomsten, licenties, etc.) of andere transacties of procedures waarin wij niet optreden als uw raadsman.

Behoudens andersluidende overeenkomst, begrijpen we dat u ermee instemt dat, in zoverre er geen direct belangenconflict is, LAWTREE Advocaten, zowel nu als in de toekomst, de belangen van die andere cliënten kan blijven behartigen zonder dat daarvoor uw toelating is vereist. We gaan ervan uit dat er geen direct belangenconflict bestaat wanneer de vertegenwoordiging van een andere cliënt geen substantieel en tegenstrijdig verband vertoont met de aangelegenheden die het kantoor voor u behandelt of wanneer het vertegenwoordigen van uw belangen en de belangen van een andere cliënt betrekking heeft op aangelegenheden die geen onderling verband vertonen. Wij beschouwen deze instemming evenwel niet als een toelating om vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op onze cliënten zonder hun toestemming te verspreiden of te gebruiken.

DEONTOLOGIE

LAWTREE Advocaten respecteren de deontologische regels van de Orde van Advocaten waar ze zijn ingeschreven, in het bijzonder de principes van onafhankelijkheid, partijdigheid en geheimhouding.

De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

WITWAS

Conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (“de antiwitwaswet”) dient LAWTREE Advocaten bij werkzaamheden voor een nieuwe cliënt over te gaan tot identificatie van de opdrachtgevers, en de bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in het geval de cliënt een rechtspersoon is. De cliënt verbindt zich ertoe om spontaan elk document aan te leveren op basis waarvan LAWTREE Advocaten kan overgaan tot de identificatie van de cliënt en geeft LAWTREE Advocaten de goedkeuring deze informatie op te slaan. De cliënt verplicht zich ertoe om elke wijziging van de gevraagde gegevens zo snel mogelijk mee te delen. In zover LAWTREE Advocaten de cliënt omwille van de hoedanigheid, locatie of inhoud van activiteiten conform de antiwitwaswetgeving identificeert als een verhoogd risico, dient de cliënt LAWTREE Advocaten de bijkomende gevraagde of informatie of documenten te verschaffen om aan haar verplichtingen tegemoet te komen. LAWTREE Advocaten houdt strikt aan haar beroepsgeheim in zover het cliënten bijstaat in de verdediging in rechten of betrokken is bij de beoordeling van de rechtspositie van de cliënt. In specifieke situaties en slechts in zover verplicht onder de antiwitwaswetgeving en deontologie zal LAWTREE Advocaten de Stafhouder van de Antwerpse, danwel Turnhoutse balie op de hoogte te brengen indien zij weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat gelden, fondsen, of transacties  voor witwassen van geld of de financiering van terrorisme worden gebruikt. Het komt de Stafhouder toe om rekening houdende met het beroepsgeheim van de advocaat te oordelen of er een melding dient te gebeuren aan de Cel voor financiële informatieverwerking.

PRIVACY

LAWTREE Advocaten, met contactgegevens zoals hierboven vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor LAWTREE Advocaten van groot belang. LAWTREE Advocaten zal de toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming strikt naleven. In het kader van de dienstverlening worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden. In het kader van de dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens verzameld worden:  voornaam, naam, adres, telefoonnummer(s), professionele functie(s), geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer en e-mailadres(sen). LAWTREE Advocaten gebruikt deze gegevens om uw persoonlijk account te beheren, voor klantenadministratie, om de inhoud van de dienstverlening te verbeteren, de website te beheren en marktonderzoek te verrichten. LAWTREE Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens ook voor doeleinden van direct marketing, dit o.a. om u te informeren over wettelijke veranderingen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. LAWTREE Advocaten bewaart uw persoonsgegevens in haar databanken voor de duur van de overeenkomst. LAWTREE Advocaten behoudt zich het recht voor om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting. U kan op elk moment vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te actualiseren, onjuiste gegevens te rectificeren, te wissen en/of de verwerking ervan te beperken. Indien u de vermelde rechten wenst uit te oefenen, ontvangen wij graag een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, vergezeld van uw verzoek, via info@lawtree.be. U kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking en u heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen alsook om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien u  vragen of klachten heeft over de uitoefening en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds verdere informatie verkrijgen door een e-mail te sturen aan info@lawtree.be. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, dit is in België  de “Gegevensbeschermingsautoriteit”.

VRAGEN

Indien u vragen mocht hebben over enig punt van deze algemene voorwaarden, of over onze kosten- en ereloonstaten, nodigen wij u uit deze vragen voor te leggen aan de advocaat die uw zaak behandelt. Wij vinden het heel belangrijk om onze prestaties op een voor u heldere en bevredigende basis te verrichten.

CONFLICT

Alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website, inclusief deze i.v.m. de inhoud of informatie verzonden via deze website, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.