De wet van 8 november 2020 ‘houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht’ treedt op 1 mei 2021 in werking. Vanaf deze datum zal een in België gevestigde onderneming die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een recht op een basisbankdienst verkrijgen wanneer haar aanvraag tot het verkrijgen van minimale betalingsdiensten door minstens drie kredietinstellingen werd geweigerd.

Algemeen

In de praktijk blijkt dat ondernemingen uit bepaalde sectoren (o.m. de horecasector, de sector van de dagbladhandelaars, de diamantsector en de voetbalsector) moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen of te behouden. Ook voor ‘tweede-kans’ ondernemers die een eerder faillissement te verduren kregen, blijkt het openen van een bankrekening niet altijd een eenvoudige opdracht.

Dergelijke moeilijkheden tot het bekomen van minimale bankdiensten zijn uiteraard zeer hinderlijk, des te meer aangezien ondernemers in België wettelijk verplicht zijn om een bankrekening aan te houden.

Teneinde hieraan tegemoet te komen werd in België het recht op een “basisbankdienst” opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht (WER). Vroeger bestond het recht op een basisbankdienst enkel voor consumenten (natuurlijke personen) maar vanaf 1 mei 2021 zal dit recht op een gegarandeerde dienstverlening eveneens aan ondernemingen toekomen.

Op deze datum treedt namelijk de wet van 8 november 2020 in werking, waardoor een in België gevestigde onderneming die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een recht op een basisbankdienst verkrijgt wanneer haar aanvraag tot het verkrijgen van minimale betalingsdiensten door minstens drie kredietinstellingen werd geweigerd.

Wat?

Hierdoor verkrijgen deze ondernemingen het recht om alsnog een rekening met betalingsdiensten, waarmee zij hun beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen, te openen.

Concreet bestaat de basisbankdienst voor ondernemingen uit de uitvoering van (i) betalingstransacties, (ii) domiciliëring, (iii) betalingstransacties via een betaalinstrument en (iv) overschrijvingen met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten (art. I.9, a) tot c) WER).

Door de invoering van een basisbankdienst voor ondernemingen zal het minder vaak voorkomen dat een onderneming zonder bankrekening komt te zitten en zal het voor zogenaamde ‘tweede-kans ondernemers’ in de nasleep van de coronacrisis eenvoudiger worden om een minimum aan betalingsdiensten te bekomen. Hierbij evenwel de nuance dat de basisbankdienst nog steeds (zij het onder strikte voorwaarden) geweigerd kan worden (art. VII.59/6 WER).

Weigering?

De mogelijkheden voor bankinstellingen om de opening van een bankrekening door een onderneming te weigeren worden evenwel aanzienlijk beperkt. Weigering van de aanvraag tot opening van een bankrekening kan voortaan enkel in bepaalde omstandigheden, voornamelijk met betrekking tot de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Ook de opzegmogelijkheden van de basisbankdienst door de bankinstellingen worden voortaan beperkt. Belangrijkste van deze mogelijkheden betreft wanneer een lid van het bestuursorgaan van de onderneming of een persoon belast met de effectieve leiding (ruime interpretatie), werd veroordeeld voor oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, of misbruik van de bankrekening voor illegale doeleinden. Een opzegging in het kader van de antiwitwaswetgeving blijft ook steeds mogelijk.

Aanvraag

Ondernemingen dienen hun aanvraag tot het verkrijgen van de basisbankdienst te richten tot de basisbankdienst-kamer. Na een positief advies van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of indien de CFI niet heeft gereageerd binnen 60 kalenderdagen, wijst de basisbankdienst-kamer een in België gevestigde kredietinstelling aan die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming.

Bijkomende vragen bij deze materie en wat het recht op de basisbankdienst voor uw onderneming kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij helpen je er graag bij.

Experten ter zake

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Vennootschapsrecht.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Lotte Geerts is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht, Commercieel recht en Technologie en design.

Sarah Broeckx is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Cato Gogne is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Technologie & design en Commercieel recht.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Vennootschapsrecht.

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen Vennootschapsrecht en Commercieel recht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie?