De wet van 8 november 2020 ‘houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht’ treedt op 1 mei 2021 in werking. Vanaf deze datum zal een in België gevestigde onderneming die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een recht op een basisbankdienst verkrijgen wanneer haar aanvraag tot het verkrijgen van minimale betalingsdiensten door minstens drie kredietinstellingen werd geweigerd.

Algemeen

In de praktijk blijkt dat ondernemingen uit bepaalde sectoren (o.m. de horecasector, de sector van de dagbladhandelaars, de diamantsector en de voetbalsector) moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen of te behouden. Ook voor ‘tweede-kans’ ondernemers die een eerder faillissement te verduren kregen, blijkt het openen van een bankrekening niet altijd een eenvoudige opdracht.

Dergelijke moeilijkheden tot het bekomen van minimale bankdiensten zijn uiteraard zeer hinderlijk, des te meer aangezien ondernemers in België wettelijk verplicht zijn om een bankrekening aan te houden.

Teneinde hieraan tegemoet te komen werd in België het recht op een “basisbankdienst” opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht (WER). Vroeger bestond het recht op een basisbankdienst enkel voor consumenten (natuurlijke personen) maar vanaf 1 mei 2021 zal dit recht op een gegarandeerde dienstverlening eveneens aan ondernemingen toekomen.

Op deze datum treedt namelijk de wet van 8 november 2020 in werking, waardoor een in België gevestigde onderneming die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een recht op een basisbankdienst verkrijgt wanneer haar aanvraag tot het verkrijgen van minimale betalingsdiensten door minstens drie kredietinstellingen werd geweigerd.

Wat?

Hierdoor verkrijgen deze ondernemingen het recht om alsnog een rekening met betalingsdiensten, waarmee zij hun beroepsactiviteiten kunnen uitoefenen, te openen.

Concreet bestaat de basisbankdienst voor ondernemingen uit de uitvoering van (i) betalingstransacties, (ii) domiciliëring, (iii) betalingstransacties via een betaalinstrument en (iv) overschrijvingen met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten (art. I.9, a) tot c) WER).

Door de invoering van een basisbankdienst voor ondernemingen zal het minder vaak voorkomen dat een onderneming zonder bankrekening komt te zitten en zal het voor zogenaamde ‘tweede-kans ondernemers’ in de nasleep van de coronacrisis eenvoudiger worden om een minimum aan betalingsdiensten te bekomen. Hierbij evenwel de nuance dat de basisbankdienst nog steeds (zij het onder strikte voorwaarden) geweigerd kan worden (art. VII.59/6 WER).

Weigering?

De mogelijkheden voor bankinstellingen om de opening van een bankrekening door een onderneming te weigeren worden evenwel aanzienlijk beperkt. Weigering van de aanvraag tot opening van een bankrekening kan voortaan enkel in bepaalde omstandigheden, voornamelijk met betrekking tot de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Ook de opzegmogelijkheden van de basisbankdienst door de bankinstellingen worden voortaan beperkt. Belangrijkste van deze mogelijkheden betreft wanneer een lid van het bestuursorgaan van de onderneming of een persoon belast met de effectieve leiding (ruime interpretatie), werd veroordeeld voor oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, of misbruik van de bankrekening voor illegale doeleinden. Een opzegging in het kader van de antiwitwaswetgeving blijft ook steeds mogelijk.

Aanvraag

Ondernemingen dienen hun aanvraag tot het verkrijgen van de basisbankdienst te richten tot de basisbankdienst-kamer. Na een positief advies van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of indien de CFI niet heeft gereageerd binnen 60 kalenderdagen, wijst de basisbankdienst-kamer een in België gevestigde kredietinstelling aan die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming.

Bijkomende vragen bij deze materie en wat het recht op de basisbankdienst voor uw onderneming kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij helpen je er graag bij.

Our experts

Hannelore Baum is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Antwerp.

Jarne Goossens is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labour law and social security law department.

Ellen Rubens is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Matthew Bonjean is a Lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Public law department.

Fréderique Vissers is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labor law and social security law department.

Sarah Broeckx is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law departement.

Cato Gogne is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Technology and design and Commercial law departments.

Geert Michiels is a partner at LAWTREE Lawyers and heads the department Labour law and social security law.

Sarah de Kinder is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Turnhout.

Anne-Sophie De Naeghel is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Romy Verbrugghe is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law department.

Sebastiaan Moeremans is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Niels Van den Heuvel is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Company law department.

Stijn Adriaensens is a partner at LAWTREE Advocaten and heads the Public Law department together with Liesbeth Peeters.

Ward Borgmans is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Insurance, liability and traffic departement. In addition, he leads the Debt collection department.

Liesbeth Peeters is a lawyer at LAWTREE Advocaten and heads the Public Law department together with Stijn Adriaensens.

Astrid Engelen is a lawyer at LAWTREE Advocaten and is active within the Public Law department.

Lotte Willemsens is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Jessie Laeveren is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Antwerp.

Clara Van Gestel is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Alexander Roosen is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labour law and social security law department.

Elke De Cock is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Cato Van der Wee is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law department.

Isabel Broers is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Turnhout. She is also active within the debt collection department.

Laurence Demesmaeker is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Margot De Gryse is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law and Commercial law departments.

Eline Jacobs is office manager at LAWTREE Advocaten for the offices in Antwerp and Turnhout.

Sanne Van den Abbeele is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law, Commercial law and Technology and design departments.

Wouter Thibaut is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Construction and real estate department.

Nicolas Wesling is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Technology and design and Commercial law departments.

Lotte Geerts is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Technology & design and Commercial law departments.

Do you have a question or would you like more information?