De rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt. De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee te komen tot een meer oplossingsgerichte rechtspraak. Het wijzigingsdecreet werd gepubliceerd op 14 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, de wijzigingen zijn (grotendeels) in werking getreden op 24 juni.

DE VOORNAAMSTE AANPASSINGEN

  • de vergunninghouder (of de persoon die de melding doet) wordt automatisch als volwaardige procespartij beschouwd en niet louter als een potentieel belanghebbende derde. Dit is logisch aangezien de vergunninghouder de nauwste link heeft met zijn aanvraag en deze, doorgaans, wenst te verdedigen.
  • het belang bij het middel in hoofde van de verzoekende partij wordt verfijnd. Concreet beoogt de wijziging dat een verzoekende partij benadeeld moet worden door de onwettigheid die zij inroept. Daarnaast moet de ingeroepen onwettigheid kennelijk strekken tot de bescherming van de belangen van degene die er zich op beroept. Ten slotte rust er een ‘attentieplicht’ op de verzoekende partij: de verzoekende partij mag niet kennelijk hebben verzuimd om de ingeroepen onwettigheid in te roepen op het nuttige ogenblik waarop het kon worden aangevoerd (en dus eventueel kon worden rechtgezet) tijdens de administratiefrechtelijke procedure.

Terwijl de Vlaamse decreetgever de belangenvereiste verstrengt middels huidig decreet, heeft het Grondwettelijk Hof in een zeer recent arrest van 17 juni 2021 geoordeeld dat een louter ‘commercieel belang’ kan volstaan om een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in te leiden (GWH 17 juni 2021, nr. 92/2021, vanaf overwegingen B.11 e.v.).

Het Grondwettelijk Hof verwoordt dit als volgt:

“B.16. Uit hetgeen is vermeld in B.13 tot B.15 blijkt dat noch de tekst van de in het geding zijnde bepaling, noch de parlementaire voorbereiding daarvan toelaat te besluiten dat de decreetgever de toegang tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen op veralgemeende wijze heeft willen ontzeggen aan personen die doen blijken van een louter commercieel belang.”

Benieuwd of deze rechtspraak stand houdt in het licht van het wijzigingsdecreet.

ANDERE AANPASSINGEN, MAAR NIET MINDER RELEVANT

  • de bemiddelingsprocedure wordt vereenvoudigd.
  • de substitutiebevoegdheid van de Raad, die reeds bestaat, wordt verder uitgebreid. Waar de Raad vooreerst enkel zich in de plaats kon stellen in geval van een gebonden bevoegdheid, krijgt zij nu de mogelijkheid om zich in de plaats te stellen, in geval er een legaliteitsbelemmering bestaat waardoor de discretionaire bevoegdheid van de vergunningverlener overheid de facto wordt beperkt tot een gebonden bevoegdheid.
  • de verzoekende partij zal nu gelijktijdig met het indienen van haar verzoekschrift de rolrechten moeten betalen terwijl dit momenteel pas na indiening van het verzoekschrift en na uitnodiging hiertoe door de Raad binnen een termijn van 15 dagen moet gebeuren.
  • ook in een schorsingsprocedure zal al een rechtsplegingsvergoeding kunnen worden toegekend. Dit kon onder de oude regeling enkel in het kader van een beslissing ten gronde (dus over het vernietigingsberoep). Zo wordt ook het risico op onbezonnen schorsingsprocedures verminderd.

Heeft u reeds een omgevingsdossier bij LAWTREE en vraagt u zich af of deze wijzigingen weerslag hebben op uw dossier of wenst u graag meer informatie over de wijzigingen an sich?

Our experts

Hannelore Baum is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Antwerp.

Jarne Goossens is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labour law and social security law department.

Ellen Rubens is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Matthew Bonjean is a Lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Public law department.

Fréderique Vissers is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labor law and social security law department.

Sarah Broeckx is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law departement.

Cato Gogne is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Technology and design and Commercial law departments.

Geert Michiels is a partner at LAWTREE Lawyers and heads the department Labour law and social security law.

Sarah de Kinder is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Turnhout.

Romy Verbrugghe is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law department.

Sebastiaan Moeremans is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Niels Van den Heuvel is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Company law department.

Stijn Adriaensens is a partner at LAWTREE Advocaten and heads the Public Law department together with Liesbeth Peeters.

Ward Borgmans is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Insurance, liability and traffic departement. In addition, he leads the Debt collection department.

Liesbeth Peeters is a lawyer at LAWTREE Advocaten and heads the Public Law department together with Stijn Adriaensens.

Astrid Engelen is a lawyer at LAWTREE Advocaten and is active within the Public Law department.

Jessie Laeveren is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Antwerp.

Clara Van Gestel is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Alexander Roosen is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labour law and social security law department.

Elke De Cock is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Cato Van der Wee is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law department.

Isabel Broers is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Turnhout. She is also active within the debt collection department.

Laurence Demesmaeker is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Margot De Gryse is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law and Commercial law departments.

Eline Jacobs is office manager at LAWTREE Advocaten for the offices in Antwerp and Turnhout.

Sanne Van den Abbeele is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law, Commercial law and Technology and design departments.

Wouter Thibaut is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Construction and real estate department.

Nicolas Wesling is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Technology and design and Commercial law departments.

Lotte Geerts is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Technology & design and Commercial law departments.

Do you have a question or would you like more information?