WETTELIJK KADER

Om het probleem van het aantal stijgende verkeersdossiers en de capaciteitsdruk op de Politierechtbanken te verlichten, is sinds 1 juni 2017 de procedure van het ‘bevel tot betalen’ overeenkomstig artikel 65/1 van het Wegverkeersreglement van kracht.

Voordien werden overtreders die hun minnelijke schikking niet betaalden, gedagvaard voor de Politierechtbank. In geval van een veroordeling kon worden uitgevoerd op basis van het tussengekomen vonnis.

Door de invoering van het bevel tot betalen, werd voor de procureur des Konings een eenvoudigere manier gecreëerd om een uitvoerbare titel te verkrijgen ingeval van niet-betaling van minnelijke schikkingen.

In geval een bevel tot betaling wordt uitgevaardigd door de procureur des Konings, wordt de op deze overtreding toepasselijke geldsom, verhoogd met 35% en eventueel met de bijdrage voor het Slachtofferfonds.

De overtreder krijgt vervolgens 30 dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel de tijd om tot betaling over te gaan. Na deze datum is het bevel definitief. Kortom: er kan zonder tussenkomst van de Politierechtbank een uitvoerbare titel worden bekomen.

Indien de overtreder niet akkoord is met het voorgaande, kan hij hiertegen beroep aantekenen bij de Politierechtbank. De wet schrijft voor dat het bevel tot betalen als niet bestaande wordt beschouwd ingeval van een ontvankelijk hoger beroep.

PROCEDURE: ONDUIDELIJKHEID OVER RECHTSMACHT POLITIERECHTBANK

Lawtree heeft recent succesvol een aantal dossiers in die zin voor de Politierechtbank te Antwerpen behandeld.

Reeds geruime tijd bestaat er onduidelijkheid over de rechtsmacht van de Politierechtbanken in zulke gevallen.

De wet schrijft voor dat zij enkel de bevoegdheid heeft om te oordelen over de ontvankelijkheid van het hoger beroep. De ontvankelijkheid heeft betrekking op het vervuld zijn van formele voorwaarden zoals de gegevens van de verzoeker, de reden waarom het verzoekschrift wordt ingediend, het systeemnummer, …

Anderzijds blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de Politierechtbank in zulke gevallen de zaak ten gronde dient te behandelen. Dit betekent concreet dat de Politierechtbank, indien de feiten bewezen worden verklaard, een (andere) effectieve straf zou kunnen opleggen.

Ook in de dossiers die ons kantoor behandelde, haalde de Politierechtbank in eerste instantie aan dat overeenkomstig het Wegverkeersreglement diende te worden geoordeeld over de ontvankelijkheid van de zaak.

Verder werd terecht gesteld dat het aanhangig maken van een strafzaak voor de Politierechtbank toekomt aan het Openbaar Ministerie.

Anders zou de verzoekende partij door het aantekenen van hoger beroep een strafvordering tegen zichzelf aanhangig maken. Hij zou zichzelf alsdan hebben blootgesteld aan strafrechtelijke sancties. Dit kan vanzelfsprekend niet de bedoeling zijn!

De Politierechtbank oordeelde dan ook correct dat enkel uitspraak gedaan diende te worden over de ontvankelijkheid van de zaak.

In onze dossiers werd het beroep ontvankelijk verklaard en het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd. Concreet zullen onze cliënten op basis van het bevel tot betalen dat werd uitgevaardigd niet gestraft kunnen worden voor hun overtreding.

De Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde in graad van beroep gelijkaardig.

BESLUIT

Samengevat waren beide Rechtbanken van oordeel dat zij in zulke gevallen niet gemachtigd zijn om straffen uit te spreken voor de overtreding. Zij zijn enkel bevoegd om na te kijken of de formele voorwaarden van het hoger beroep voldaan zijn. In bevestigend geval wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd.

In theorie zou het Openbaar Ministerie kunnen overgaan tot het uitbrengen van een dagvaarding na een ontvankelijk hoger beroep tegen zulk bevel tot betalen. In de praktijk lijkt dit echter niet (vaak) voor te komen.

Wanneer u een bevel tot betalen ontvangt, is het steeds raadzaam een advocaat te contacteren om te kijken of hiertegen succesvol hoger beroep kan worden aangetekend bij de Politierechtbank.

Aarzel niet om contact met ons kantoor op te nemen indien u hierover verdere vragen heeft of hoger beroep tegen een bevel tot betalen wenst aan te tekenen.

Our experts

Hannelore Baum is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Antwerp.

Jarne Goossens is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labour law and social security law department.

Ellen Rubens is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Matthew Bonjean is a Lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Public law department.

Fréderique Vissers is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labor law and social security law department.

Sarah Broeckx is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law departement.

Cato Gogne is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Technology and design and Commercial law departments.

Geert Michiels is a partner at LAWTREE Lawyers and heads the department Labour law and social security law.

Sarah de Kinder is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Turnhout.

Romy Verbrugghe is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law department.

Sebastiaan Moeremans is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Niels Van den Heuvel is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Company law department.

Stijn Adriaensens is a partner at LAWTREE Advocaten and heads the Public Law department together with Liesbeth Peeters.

Ward Borgmans is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Insurance, liability and traffic departement. In addition, he leads the Debt collection department.

Liesbeth Peeters is a lawyer at LAWTREE Advocaten and heads the Public Law department together with Stijn Adriaensens.

Astrid Engelen is a lawyer at LAWTREE Advocaten and is active within the Public Law department.

Jessie Laeveren is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Antwerp.

Clara Van Gestel is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Insurance, liability and traffic department.

Alexander Roosen is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Labour law and social security law department.

Elke De Cock is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Cato Van der Wee is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law department.

Isabel Broers is management assistant at LAWTREE Lawyers at the office in Turnhout. She is also active within the debt collection department.

Laurence Demesmaeker is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Construction and real estate department.

Margot De Gryse is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law and Commercial law departments.

Eline Jacobs is office manager at LAWTREE Advocaten for the offices in Antwerp and Turnhout.

Sanne Van den Abbeele is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Company law, Commercial law and Technology and design departments.

Wouter Thibaut is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Construction and real estate department.

Nicolas Wesling is partner at LAWTREE Lawyers and heads the Technology and design and Commercial law departments.

Lotte Geerts is a lawyer at LAWTREE Lawyers and is active in the Technology & design and Commercial law departments.

Do you have a question or would you like more information?