WETTELIJK KADER

Om het probleem van het aantal stijgende verkeersdossiers en de capaciteitsdruk op de Politierechtbanken te verlichten, is sinds 1 juni 2017 de procedure van het ‘bevel tot betalen’ overeenkomstig artikel 65/1 van het Wegverkeersreglement van kracht.

Voordien werden overtreders die hun minnelijke schikking niet betaalden, gedagvaard voor de Politierechtbank. In geval van een veroordeling kon worden uitgevoerd op basis van het tussengekomen vonnis.

Door de invoering van het bevel tot betalen, werd voor de procureur des Konings een eenvoudigere manier gecreëerd om een uitvoerbare titel te verkrijgen ingeval van niet-betaling van minnelijke schikkingen.

In geval een bevel tot betaling wordt uitgevaardigd door de procureur des Konings, wordt de op deze overtreding toepasselijke geldsom, verhoogd met 35% en eventueel met de bijdrage voor het Slachtofferfonds.

De overtreder krijgt vervolgens 30 dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel de tijd om tot betaling over te gaan. Na deze datum is het bevel definitief. Kortom: er kan zonder tussenkomst van de Politierechtbank een uitvoerbare titel worden bekomen.

Indien de overtreder niet akkoord is met het voorgaande, kan hij hiertegen beroep aantekenen bij de Politierechtbank. De wet schrijft voor dat het bevel tot betalen als niet bestaande wordt beschouwd ingeval van een ontvankelijk hoger beroep.

PROCEDURE: ONDUIDELIJKHEID OVER RECHTSMACHT POLITIERECHTBANK

Lawtree heeft recent succesvol een aantal dossiers in die zin voor de Politierechtbank te Antwerpen behandeld.

Reeds geruime tijd bestaat er onduidelijkheid over de rechtsmacht van de Politierechtbanken in zulke gevallen.

De wet schrijft voor dat zij enkel de bevoegdheid heeft om te oordelen over de ontvankelijkheid van het hoger beroep. De ontvankelijkheid heeft betrekking op het vervuld zijn van formele voorwaarden zoals de gegevens van de verzoeker, de reden waarom het verzoekschrift wordt ingediend, het systeemnummer, …

Anderzijds blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de Politierechtbank in zulke gevallen de zaak ten gronde dient te behandelen. Dit betekent concreet dat de Politierechtbank, indien de feiten bewezen worden verklaard, een (andere) effectieve straf zou kunnen opleggen.

Ook in de dossiers die ons kantoor behandelde, haalde de Politierechtbank in eerste instantie aan dat overeenkomstig het Wegverkeersreglement diende te worden geoordeeld over de ontvankelijkheid van de zaak.

Verder werd terecht gesteld dat het aanhangig maken van een strafzaak voor de Politierechtbank toekomt aan het Openbaar Ministerie.

Anders zou de verzoekende partij door het aantekenen van hoger beroep een strafvordering tegen zichzelf aanhangig maken. Hij zou zichzelf alsdan hebben blootgesteld aan strafrechtelijke sancties. Dit kan vanzelfsprekend niet de bedoeling zijn!

De Politierechtbank oordeelde dan ook correct dat enkel uitspraak gedaan diende te worden over de ontvankelijkheid van de zaak.

In onze dossiers werd het beroep ontvankelijk verklaard en het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd. Concreet zullen onze cliënten op basis van het bevel tot betalen dat werd uitgevaardigd niet gestraft kunnen worden voor hun overtreding.

De Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde in graad van beroep gelijkaardig.

BESLUIT

Samengevat waren beide Rechtbanken van oordeel dat zij in zulke gevallen niet gemachtigd zijn om straffen uit te spreken voor de overtreding. Zij zijn enkel bevoegd om na te kijken of de formele voorwaarden van het hoger beroep voldaan zijn. In bevestigend geval wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd.

In theorie zou het Openbaar Ministerie kunnen overgaan tot het uitbrengen van een dagvaarding na een ontvankelijk hoger beroep tegen zulk bevel tot betalen. In de praktijk lijkt dit echter niet (vaak) voor te komen.

Wanneer u een bevel tot betalen ontvangt, is het steeds raadzaam een advocaat te contacteren om te kijken of hiertegen succesvol hoger beroep kan worden aangetekend bij de Politierechtbank.

Aarzel niet om contact met ons kantoor op te nemen indien u hierover verdere vragen heeft of hoger beroep tegen een bevel tot betalen wenst aan te tekenen.

Experten ter zake

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer en Incasso.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Ellen Rubens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie?