Arbeidsrecht

Aanwerving en selectie

Wij bereiden uw (arbeids)overeenkomsten voor of kijken deze na. Wij adviseren u over de ‘do’s and don’ts’ bij aanwerving en selectie. Daarnaast voeren wij op uw vraag onderhandelingen.

Statuut (werknemer/zelfstandige)

LAWTREE Advocaten anticipeert en bekijkt welke mogelijkheden u heeft inzake (o.a.) het statuut van werknemer of zelfstandige en de daarmee eventueel gepaard gaande managementvennootschap. Aansluitend kunnen wij voor u de passende overeenkomst opstellen. 

Daarnaast kunnen wij u bijstaan indien er discussies rijzen omtrent schijnzelfstandigheid of (de samenwerking met) een schijnwerknemer.

Arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement & policy

Voor uw bedrijf stellen wij (arbeids)overeenkomsten en arbeidsreglementen op en zorgen wij voor alle mogelijke policies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een policy inzake het gebruik van bedrijfswagens, ICT, gsm, bonusplannen en dergelijke meer.

Loon en andere voordelen

Wij beantwoorden uw vragen over de fiscale of socialezekerheidsaspecten van loon en voordelen krachtens de (arbeids)overeenkomst. Op uw vraag werken wij loonplannen, variabele loonschema’s of bonusplannen uit. Wij kunnen u begeleiden en adviseren bij optimalisaties, constructies met aandelenopties of warranten, salary splits, enz.

Arbeidsduur

LAWTREE Advocaten neemt u bij de hand in de complexe wereld van de arbeidsduur en adviseert over alle hiermee samenhangende elementen, gaande van jaarlijkse vakantie tot tijdskrediet, van landingsbanen tot SWT (het vroegere ‘brugpensioen’).

Discriminatie

Wij schetsen u recente trends en ontwikkelingen in de rechtspraak, hoeden u voor mogelijke claims of brengen mogelijke vorderingen net in kaart. Indien nodig verdedigen wij uw standpunt voor de rechtbank. Uiteraard trachten wij altijd kostenefficiënt te werk te gaan, waarbij er in eerste instantie zal worden bemiddeld.

Concurrentie & bedrijfsgeheimen

LAWTREE Advocaten redigeert de nodige overeenkomsten en clausules omtrent o.a.
niet-concurrentie en afwerving, bescherming van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendom.

Bij inbreuken en conflictsituaties spelen wij kort op de bal en staan wij u onmiddellijk met raad en daad bij, om zo elke mogelijke schade te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken.

Privacy

Wij adviseren over de controle van e-mail- en internetverkeer, het gebruik van camera’s en volgsystemen, het opnemen van (telefoon)gesprekken, de bescherming van persoonsgegevens, en dergelijke meer. Wij leggen u uit welke mogelijkheden er zijn bij wangedrag of inbreuken op het arbeidsreglement of policies.

Einde arbeidsovereenkomst/ontslag

Het einde van een arbeidsovereenkomst of een ontslag is steeds een item om voorzichtig mee om te springen.

LAWTREE Advocaten intervenieert en adviseert bij ontslag, ongeacht de vorm. Een ontslag kan op verschillende manieren worden doorgevoerd, gaande van een opzegging tot een ‘verbreking’ of een ontslag om dringende reden. Wij kijken uw rechten en plichten na, voeren  berekeningen uit, onderhandelen over een regeling en staan u bij indien een gerechtelijke procedure niet vermeden kon worden.

LAWTREE Advocaten bepleit uw zaak voor de arbeidsgerechten in heel België.

Collectief overleg (ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging, cao,…)

LAWTREE Advocaten staat ondernemingen bij in hun relatie met de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of externe vakbonden. Wij bereiden onderhandelingen voor, stellen ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten op en helpen bij de (vaak delicate) communicatie.

Wij begeleiden ondernemingen ook in hun relatie met beschermde werknemers en bij collectieve sociale conflicten zoals bijvoorbeeld stakingen en bedrijfsblokkades.

Herstructurering en overdracht onderneming

Bij een (nakend) collectief ontslag of de sluiting van (een afdeling van) een onderneming kunnen wij dankzij de jarenlange ervaring in deze rechtstak onze cliënten met raad en daad bijstaan.

Bij een overdracht van een onderneming informeren wij u over alle aspecten hieromtrent eender over welke vorm van overdracht dat we spreken (herstructurering, fusie, overdracht van aandelen, handelsfonds, …). Indien gewenst voeren wij een due diligence onderzoek uit, zodat er niets onopgemerkt voorbij gaat.

Sociale verkiezingen

Wij beantwoorden uw vragen over (de organisatie van) sociale verkiezingen, begeleiden werkgevers in de verschillende stadia van de verkiezingsprocedure en nemen het voor u op in een procedure voor de arbeidsrechtbank.

Sociale inspectie

LAWTREE Advocaten begeleidt haar cliënten van a tot z bij sociale inspecties, onderhandelt en stuurt bij om (toekomstige) problemen te voorkomen en nodeloze kosten te vermijden.

Detachering en immigratie

Wij adviseren en begeleiden u bij alle aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling, detachering en immigratie. We verstrekken u onder andere alle nodige informatie over werk- en verblijfsvergunningen en administratieve formaliteiten (A1, Limosa,…). Het is belangrijk om in dat kader sluitende (meertalige) overeenkomsten op te stellen.

Welzijn op het werk

Wij komen u te hulp bij vragen over arbeidsveiligheid, psycho-sociale risico’s, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer.

Wij komen tussen bij een arbeidsongeval en lichtten u alle mogelijke juridische facetten toe.

Experten ter zake

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?