Vanaf 1 januari 2024 zal de werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn vakantieperiode het recht hebben om zijn vakantiedagen om te zetten naar arbeidsongeschiktheid en deze vakantiedagen te behouden. De werknemer dient hiervoor onder meer een geldig medisch attest voor te leggen en zijn (tijdelijke) verblijfplaats te melden.

Bij samenloop van arbeidsongeschiktheid en (wettelijke) vakantiedagen voorziet de huidige regelgeving momenteel in een (beperkte) regeling waarbij het overlappende gedeelte enkel omgezet kan worden voor zover de arbeidsongeschiktheid startte voor de vakantieperiode. Enkel in die situatie blijven de vakantiedagen van de werknemer behouden. Start de arbeidsongeschiktheid echter tijdens de vakantieperiode? Dan heeft de werknemer pech en gaan de geplande vakantiedagen ‘verloren’.

Vanaf 2024 zal het overlappende gedeelte echter steeds omgezet kunnen worden, zelfs als de arbeidsongeschiktheid pas aanvangt tijdens de vakantieperiode. De vakantiedagen die samenvallen met dagen van arbeidsongeschiktheid (bv. wegens ziekte of arbeidsongeval) kunnen worden behouden en kunnen dus later in het vakantiejaar worden opgenomen. Hierbij gelden de normale regels met betrekking tot het recht op gewaarborgd loon van de werknemer.

Deze omzetting gebeurt echter niet automatisch en de werknemer zal aan enkele verplichtingen moeten voldoen. Zo zal de werknemer die zich wil beroepen op deze nieuwe regeling, zijn arbeidsongeschiktheid moeten aantonen, bij voorkeur door het aanleveren van een medisch attest. Blijft de werknemer in gebreke om een medisch attest aan te leveren, dan gaan de overlappende vakantiedagen verloren. Ook moet de werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn (voorlopig) verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt. Voor het opnemen van de (omgezette) vakantiedagen onmiddellijk na het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid, is overigens het akkoord van de werkgever vereist.

Kortom, de nieuwe regeling heeft vanaf 2024 belangrijke gevolgen voor de werkgevers en het arbeidsreglement is het instrument bij uitstek om deze gevolgen te vertalen in praktische afspraken met de werknemers. Meer nog, vanaf 1 januari 2024 moet het arbeidsreglement vermelden welke formaliteiten de werknemer dient na te leven wanneer een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie.

Een wijziging aan het arbeidsreglement in toepassing van de nieuwe wetgeving dringt zich dan ook op, waarbij de rechten en plichten van de werkgever en werknemer worden geactualiseerd. Hierbij dient de werkgever steeds de nodige bekendmakingsverplichtingen ten aanzien van zijn werknemers naleven.

Heb je vragen m.b.t. deze wijziging of wens je je arbeidsreglement af te stemmen op de nakende nieuwe regels inzake arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie? Onze specialisten sociaal recht helpen je graag verder.

Experten ter zake

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Jarne Goossens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Fréderique Vissers is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie?